🐀 Chuột cống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuột
GoogleChuột cống
TwitterChuột
Unicodechuột cống
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật | biểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Chuột cống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐀 1F400 chuột cống