🐐 Dê

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
Google
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩacung hoàng đạo và cung ma kết
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Dê biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐐 1F410