iPhone / iPad, Android và Windows 4.4+ 8.1+ là biểu tượng hỗ trợ biểu tượng cảm xúc bản địa. Dưới đây là 845 biểu tượng emoji với năm loại. Không cần phải cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc phần mềm, chỉ cần click để sao chép và dán vào bất cứ nơi nào bạn muốn.

Gần đây sử dụng

Điều này sẽ tự động thu thập các biểu tượng gần đây nhất và thường được sử dụng của bạn.

Các bài viết khác