🐿️ Sóc chuột

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesóc chuột
GoogleChipmunk
TwitterCon sóc
Unicodesóc chuột
Từ đồng nghĩacon sóc
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | động vật có vú
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Sóc chuột biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🐿️ 1F43F FE0F sóc chuột
🐿 1F43F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn