🌦️ Mặt trời sau đám mây mưa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời sau đám mây mưa
GoogleWhite sun behind cloud with rain
TwitterMặt trời sau đám mây với mưa
Unicodemặt trời sau đám mây mưa
Từ đồng nghĩamây, mưa và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mặt trời sau đám mây mưa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌦️ 1F326 FE0F mặt trời sau đám mây mưa
🌦 1F326 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn