⛅ Mặt trời sau đám mây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemặt trời sau đám mây
GoogleMặt trời phía sau đám mây
TwitterMặt trời sau đám mây
Unicodemặt trời sau đám mây
Từ đồng nghĩamây và mặt trời
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | bầu trời và thời tiết
Thẻbiểu tượng cảm xúc mặt trời | biểu tượng cảm xúc thời tiết

Hình ảnh

Mặt trời sau đám mây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
26C5 mặt trời sau đám mây
⛅️ 26C5 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn