🍿 Bỏng ngô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebỏng ngô
GooglePopcorn
TwitterChăm chú
Unicodebỏng ngô
Chuyên mụcẨm thực | thực phẩm sản xuất
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Bỏng ngô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍿 1F37F bỏng ngô