↕️ Mũi tên lên xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên lên xuống
GoogleMũi tên lên xuống
TwitterMũi tên lên xuống
Unicodemũi tên lên xuống
Từ đồng nghĩamũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên lên xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↕️ 2195 FE0F mũi tên lên xuống
2195 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn