⤴️ Mũi tên phải cong lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên phải cong lên
GoogleMũi tên trỏ sang phải rồi uốn cong lên trên
TwitterMũi tên hướng sang phải rồi vòng lên bên trên
Unicodemũi tên phải cong lên
Từ đồng nghĩamũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên phải cong lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⤴️ 2934 FE0F mũi tên phải cong lên
2934 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn