↙️ Mũi tên xuống bên trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên xuống bên trái
GoogleMũi tên tây nam
TwitterMũi tên hướng tây nam
Unicodemũi tên xuống bên trái
Từ đồng nghĩahướng, mũi tên, nhiều hướng và tây nam
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên xuống bên trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↙️ 2199 FE0F mũi tên xuống bên trái
2199 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn