⬆️ Mũi tên lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên lên
GoogleMũi tên đen trỏ lên
TwitterMũi tên chỉ lên
Unicodemũi tên lên
Từ đồng nghĩabắc, chính, hướng và mũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⬆️ 2B06 FE0F mũi tên lên
2B06 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn