↘️ Mũi tên xuống bên phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên xuống bên phải
GoogleMũi tên đông nam
TwitterMũi tên hướng đông nam
Unicodemũi tên xuống bên phải
Từ đồng nghĩahướng, mũi tên, nhiều hướng và đông nam
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên xuống bên phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↘️ 2198 FE0F mũi tên xuống bên phải
2198 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn