↩️ Mũi tên phải cong sang trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên phải cong sang trái
GoogleMũi tên sang trái có móc
TwitterMũi tên chỉ sang trái có móc
Unicodemũi tên phải cong sang trái
Từ đồng nghĩamũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên phải cong sang trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↩️ 21A9 FE0F mũi tên phải cong sang trái
21A9 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn