↪️ Mũi tên trái cong sang phải

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên trái cong sang phải
GoogleMũi tên sang phải có móc
TwitterMũi tên chỉ sang phải có móc
Unicodemũi tên trái cong sang phải
Từ đồng nghĩamũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên trái cong sang phải biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
↪️ 21AA FE0F mũi tên trái cong sang phải
21AA (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn