⬇️ Mũi tên xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên xuống
GoogleMũi tên đen trỏ xuống
TwitterMũi tên chỉ xuống
Unicodemũi tên xuống
Từ đồng nghĩachính, hướng, mũi tên, nam và xuống
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⬇️ 2B07 FE0F mũi tên xuống
2B07 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn