⬅️ Mũi tên trái

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemũi tên trái
GoogleMũi tên đen trỏ sang trái
TwitterMũi tên chỉ sang trái
Unicodemũi tên trái
Từ đồng nghĩachiều hướng, chính, mũi tên và tây
Chuyên mụcBiểu tượng | mũi tên
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Mũi tên trái biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⬅️ 2B05 FE0F mũi tên trái
2B05 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn