🦃 Gà tây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applegà tây
GoogleTurkey
TwitterGà tây (chim)
Unicodegà tây
Từ đồng nghĩachim và gà tây
Chuyên mụcĐộng vật & Tự nhiên | chim
Thẻbiểu tượng cảm xúc động vật

Hình ảnh

Gà tây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🦃 1F983 gà tây