👔 Cà vạt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼