🏦 Ngân hàng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengân hàng
GoogleNgân hàng
TwitterNgân hàng
Unicodengân hàng
Từ đồng nghĩatòa nhà
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | Tòa nhà
Thẻbiểu tượng cảm xúc tiền

Hình ảnh

Ngân hàng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏦 1F3E6 ngân hàng