🔽 Nút đi xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tam giác trỏ xuống
GoogleTam giác đỏ nhỏ một đỉnh trỏ xuống
TwitterTam giác chỉ xuống dưới
Unicodenút đi xuống
Từ đồng nghĩamũi tên, nút, xuống và đỏ
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút đi xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔽 1F53D nút đi xuống