®️ đã đăng ký

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu đã đăng ký
GoogleBiểu tượng đã đăng ký
TwitterRegistered sign
Unicodeđã đăng ký
Từ đồng nghĩađã đăng ký
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

đã đăng ký biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
®️ AE FE0F đã đăng ký
® AE (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn