🍐 Lê

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Apple
Google
Twitter
Unicode
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Lê biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍐 1F350