⇩ ⇩ ⇩
#
chữ thảo Các phông chữ chữ thảo trông giống như chữ viết tay chữ thảo. Nó cũng có thể thu hút nhãn cầu của người dùng. Văn bản chữ thảo có hai kiểu, bao gồm văn bản in đậm và văn bản không đậm.