⇩ ⇩ ⇩
#
Chữ hoa Nhỏ cũng được gọi là small capitals hoặc petite caps . Nói chung, chữ in hoa lớn hơn và chữ thường nhỏ hơn.Tuy nhiên, chữ này có vẻ viết hoa, nhưng kích thước văn bản giống như chữ thường. Microsoft Word , Apple Pages và Libre Office đều có tính năng này tích hợp sẵn.