🔫 Súng nước

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesúng nước
GoogleSúng lục
TwitterSúng nước
Unicodesúng nước
Từ đồng nghĩadụng cụ, nước, phun nước, súng, súng gắn, súng lục, súng lục ổ quay và vũ khí
Chuyên mụcHoạt động | trò chơi
Thẻbiểu tượng cảm xúc lửa | biểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Súng nước biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔫 1F52B súng nước