☮️ Biểu tượng hòa bình

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng hòa bình
GooglePeace symbol
TwitterBiểu tượng hòa bình
Unicodebiểu tượng hòa bình
Từ đồng nghĩahòa bình
Chuyên mụcBiểu tượng | tôn giáo
Thẻbiểu tượng cảm xúc hòa bình | biểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Biểu tượng hòa bình biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☮️ 262E FE0F biểu tượng hòa bình
262E (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn