🍫 Thanh sô cô la

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethanh sô cô la
GoogleThanh sôcôla
TwitterThanh sô-cô-la
Unicodethanh sô cô la
Từ đồng nghĩamón tráng miệng, ngọt, sô cô la và thanh
Chuyên mụcẨm thực | món tráng miệng

Hình ảnh

Thanh sô cô la biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍫 1F36B thanh sô cô la