📬 Hộp thư được mở với lá cờ đứng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp thư được mở với lá cờ đứng
GoogleHộp thư mở với cờ được giương lên
TwitterHộp thư mở có cờ kéo lên
Unicodehộp thư được mở với lá cờ đứng
Từ đồng nghĩahòm thư, hộp thư, mở và thư
Chuyên mụcĐối tượng | email
Thẻbiểu tượng cảm xúc thư

Hình ảnh

Hộp thư được mở với lá cờ đứng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📬 1F4EC hộp thư được mở với lá cờ đứng
📭1F4EDhộp thư được mở với lá cờ nằm ngang, Hộp thư mở với cờ được hạ xuống hoặc Hộp thư mở có cờ hạ xuống
📫1F4EBhộp thư được đóng với lá cờ đứng, Hộp thư đóng với cờ được giương lên hoặc Hộp thư đóng có cờ kéo lên
📪1F4EAhộp thư được đóng với lá cờ nằm ngang, Hộp thư đóng với cờ được hạ xuống hoặc Hộp thư đóng có cờ hạ xuống