🖲️ Bi xoay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebi xoay
GoogleTrackball
TwitterBi xoay
Unicodebi xoay
Từ đồng nghĩamáy tính
Chuyên mụcĐối tượng | máy vi tính
Thẻbiểu tượng cảm xúc trò chơi

Hình ảnh

Bi xoay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🖲️ 1F5B2 FE0F bi xoay
🖲 1F5B2 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn