🕐 Một giờ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemột giờ
GoogleMặt đồng hồ chỉ 1 giờ
TwitterMặt đồng hồ ở 1 giờ
Unicodemột giờ
Từ đồng nghĩa00, 1, 1:00, giờ, một và đồng hồ
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | thời gian
Thẻbiểu tượng thời gian

Hình ảnh

Một giờ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🕐 1F550 một giờ
🕑1F551hai giờ, Mặt đồng hồ chỉ 2 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 2 giờ
🕒1F552ba giờ, Mặt đồng hồ chỉ 3 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 3 giờ
🕓1F553bốn giờ, Mặt đồng hồ chỉ 4 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 4 giờ
🕔1F554năm giờ, Mặt đồng hồ chỉ 5 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 5 giờ
🕕1F555sáu giờ, Mặt đồng hồ chỉ 6 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 6 giờ
🕖1F556bảy giờ, Mặt đồng hồ chỉ 7 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 7 giờ
🕗1F557tám giờ, Mặt đồng hồ chỉ 8 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 8 giờ
🕘1F558chín giờ, Mặt đồng hồ chỉ 9 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 9 giờ
🕙1F559mười giờ, Mặt đồng hồ chỉ 10 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 10 giờ
🕚1F55Amười một giờ, Mặt đồng hồ chỉ 11 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 11 giờ
🕛1F55Bmười hai giờ, Mặt đồng hồ chỉ 12 giờ hoặc Mặt đồng hồ ở 12 giờ
🕜1F55Cmột giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 1 giờ rưỡi hoặc 1 giờ rưỡi
🕝1F55Dhai giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 2 giờ rưỡi hoặc 2 giờ rưỡi
🕞1F55Eba giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 3 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 3 giờ rưỡi hoặc 3 giờ rưỡi
🕟1F55Fbốn giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 4 giờ rưỡi hoặc 4 giờ rưỡi
🕠1F560năm giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 5 giờ rưỡi hoặc 5 giờ rưỡi
🕡1F561sáu giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 6 giờ rưỡi hoặc 6 giờ rưỡi
🕢1F562bảy giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 7 giờ rưỡi hoặc 7 giờ rưỡi
🕣1F563tám giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 8 giờ rưỡi hoặc 8 giờ rưỡi
🕤1F564chín giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 9 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 9 giờ rưỡi hoặc 9 giờ rưỡi
🕥1F565mười giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 10 giờ rưỡi hoặc 10 giờ rưỡi
🕦1F566mười một giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 11 giờ rưỡi hoặc 11 giờ rưỡi
🕧1F567mười hai giờ ba mươi phút, Mặt đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút, Mặt đồng hồ ở 12 giờ rưỡi hoặc 12 giờ rưỡi