🌋 Núi lửa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenúi lửa
GoogleNúi lửa
TwitterNúi lửa
Unicodenúi lửa
Từ đồng nghĩanúi và phun trào
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | biểu tượng cảm xúc lửa

Hình ảnh

Núi lửa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌋 1F30B núi lửa