Biểu tượng Giao nhau

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
=
HTML nghĩa là gì
∩
∩
U+2229
Biểu tượng Giao nhau
Biểu tượng Giao nhau, ký hiệu là ∩, đại diện cho khái niệm toán học về giao nhau, đó là tập hợp chứa tất cả các phần tử chung trong hai hoặc nhiều tập hợp.

Biểu tượng Giao nhau là gì?

Biểu tượng Giao nhau, được ký hiệu bằng ∩, được sử dụng trong lý thuyết tập hợp để biểu thị giao nhau của hai hoặc nhiều tập hợp. Một giao nhau chứa tất cả các phần tử chung cho tất cả các tập hợp đang xét.

Ứng dụng của Biểu tượng Giao nhau trong Các Lĩnh vực Khác nhau

Biểu tượng Giao nhau (∩) có ứng dụng trong nhiều ngành:

  • Toán học: Được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết tập hợp, đại số, và các ngữ cảnh toán học khác.
  • Khoa học Máy tính: Được sử dụng trong các thuật toán và cấu trúc dữ liệu như bản đồ băm và tập hợp.
  • Thống kê: Được sử dụng để biểu diễn các sự kiện xảy ra cùng nhau trong lý thuyết xác suất.
  • Kỹ thuật: Được sử dụng trong lý thuyết hệ thống và lý thuyết điều khiển.

Ý nghĩa của Biểu tượng Giao nhau phụ thuộc lớn vào cách sử dụng trong ngữ cảnh, cho dù trong các ngành học hoặc khoa học ứng dụng.

Cách Gõ Biểu tượng Giao nhau Bằng Phím Tắt, Mã Alt, và LaTeX

  • Windows: Giữ phím Alt và gõ 239 trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt.
  • Mac: Nhấn Option + w.
  • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ 2229 và nhấn Enter.
  • HTML: Sử dụng thực thể có tên ∩ hoặc thực thể số ∩.
  • LaTeX: Để gõ Biểu tượng Giao nhau trong LaTeX, sử dụng lệnh \cap.

Hình ảnh của biểu tượng

Biểu tượng Giao nhau