Tập hợp mở rộng của

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
HTML nghĩa là gì
⊃
⊃
U+2283
Tập hợp mở rộng của
Ký hiệu Tập hợp mở rộng của, được ký hiệu là ⊃, được sử dụng trong lý thuyết tập hợp để chỉ rằng một tập hợp là tập hợp mở rộng của tập hợp khác nhưng không bằng nó.
⊇
⊇
U+2287
Tập hợp mở rộng của hoặc Bằng
Ký hiệu Tập hợp mở rộng của hoặc Bằng, được ký hiệu là ⊇, chỉ rằng một tập hợp hoặc là tập hợp mở rộng của tập hợp khác hoặc bằng nó.

Ký hiệu "Tập hợp mở rộng của" là gì?

Ký hiệu Tập hợp mở rộng của, được biểu thị bởi ⊃, biểu thị rằng một tập hợp chứa một tập hợp khác nhưng không giống nhau. Ví dụ, nếu chúng ta có các tập hợp A = {1, 2, 3} và B = {1, 2, 3, 4, 5}, nó có thể được biểu thị là B ⊃ A, cho thấy rằng B là tập hợp mở rộng của A.

Ký hiệu "Tập hợp mở rộng của hoặc Bằng" là gì?

Ký hiệu Tập hợp mở rộng của hoặc Bằng, được biểu thị bởi ⊇, chỉ rằng một tập hợp hoặc chứa một tập hợp khác hoặc giống nhau. Với cùng các tập hợp A và B, B ⊇ A cũng đúng bởi vì B là tập hợp mở rộng của A. Tuy nhiên, nếu A = {1, 2, 3} và B = {1, 2, 3}, B ⊇ A sẽ là ký hiệu phù hợp vì hai tập hợp là bằng nhau.

Cách phân biệt giữa các Ký hiệu Tập hợp mở rộng

Việc nhận biết sự khác biệt giữa hai ký hiệu là rất quan trọng để tránh nhầm lẫn. Hãy nhớ rằng ⊃ nghĩa là tập hợp mở rộng nghiêm ngặt (không bằng), trong khi ⊇ nghĩa là tập hợp mở rộng hoặc bằng. Ký hiệu sau cho phép khả năng hai tập hợp được so sánh có thể giống nhau.

Nhầm lẫn Thông thường về các Ký hiệu Tập hợp mở rộng

Việc nhầm lẫn giữa các ký hiệu tập hợp mở rộng và tập hợp con là rất phổ biến, đặc biệt là do sự giống nhau về hình dạng của chúng. Hãy luôn nhớ rằng hướng của ký hiệu chỉ về tập hợp "nhỏ hơn": ⊃ biểu thị tập hợp lớn hơn bao quanh tập hợp nhỏ hơn, trong khi ⊂ chỉ tập hợp nhỏ hơn được bao quanh bởi tập hợp lớn hơn.

Đánh máy các Ký hiệu Tập hợp mở rộng

  • Windows: Đối với ⊃, sử dụng Alt+8835; đối với ⊇, sử dụng Alt+8839.
  • Mac: Truy cập cả hai ký hiệu thông qua Character Viewer.
  • Linux: Đối với ⊃, sử dụng Ctrl+Shift+u sau đó 2283; đối với ⊇, theo sau bằng 2287.
  • HTML: Đối với ⊃, sử dụng ⊃ hoặc ⊃; đối với ⊇, sử dụng ⊇ hoặc ⊇.
  • LaTeX: Đối với ⊃, gõ \supset; đối với ⊇, gõ \supseteq.

Hình ảnh của biểu tượng

Tập hợp mở rộng củaTập hợp mở rộng của hoặc Bằng