Chỉ cần quét mã qr để kết nối với mạng Wi-Fi. Cách đơn giản nhất để cung cấp thông tin Wi-Fi, bao gồm SSID và mật khẩu. Vui lòng không thiết lập mạng Wi-Fi với SSID ẩn, vì thiết bị Android không thể kết nối đúng cách thông qua Mã QR.