Sao chép vào khay nhớ tạm

  • Độ dài văn bản được giới hạn ở {1} ký tự.
  • Hỗ trợ mã QR
  • Trang đã tạo sẽ hết hạn sau 24 giờ.
  • URL của trang được tạo chứa địa chỉ IP.
  • Hãy tuân thủ luật pháp địa phương, không sử dụng cho mục đích bất hợp pháp.
Về các trang đã tạo:
  • không bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.
  • robot sẽ không lập chỉ mục.
  • Định dạng URL: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • Đừng tạo URL rút ngắn nếu trang có nội dung bí mật.