@
Nó sẽ chuyển đổi sang URL đặc biệt, điện thoại thông minh sẽ mở tài khoản tweet của quý vị bằng cách sử dụng twitter ứng dụng.