👇 Ngón trỏ trái chỉ xuống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón trỏ mu bàn tay chỉ xuống dưới
GoogleNgón trỏ chỉ xuống dưới
TwitterBàn tay úp ngón trỏ chỉ xuống
Unicodengón trỏ trái chỉ xuống
Từ đồng nghĩamu bàn tay, ngón tay, ngón trỏ, tay và trỏ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên | Biểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Ngón trỏ trái chỉ xuống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👇 1F447 ngón trỏ trái chỉ xuống 👇🏻 👇🏼 👇🏽 👇🏾 👇🏿