Nhật Bản • Tokyo lần

Thời gian đó là gì? Bạn có muốn điều chỉnh thời gian cho múi giờ địa phương của bạn? Bạn có thể điều chỉnh thời gian bởi công cụ này mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm. Thời gian, thời gian hiện tại, giờ địa phương, múi giờ, thay đổi múi giờ và thời gian ánh sáng ban ngày. Thời gian đã đến từ máy chủ thời gian, nó có thể khác nhau với thời gian hệ thống của bạn.
📱 📱   Vui lòng xoay điện thoại sang chế độ ngang để làm cho đồng hồ lớn hơn.