00 : 00 : 00
  • Bắt đầu / Tạm ngừng / Gần:Enter
  • Thể chia sẻ trạng thái đồng hồ đếm ngược. Sau khi đếm ngược bắt đầu đếm thời gian, nó tạo ra một địa chỉ đặc biệt mà có thể được nhân đôi và chia sẻ trình duyệt khác. Bạn có thể đóng trình duyệt nếu bạn lưu các liên kết.
  • Ứng dụng web trực tuyến mà không cần bất kỳ cài đặt.
  • Tương thích với android, iphone và ipad.