1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đồng hồ số

Ở chế độ toàn màn hình, màn hình sẽ không tắt và quảng cáo sẽ bị ẩn.