Máy đếm Số Lần

0000 0
  • Có thể được sử dụng để đếm người, điểm số hoặc đếm số lần nhấp chuột.
  • Nó hiển thị 4 chữ số khi bắt đầu. Khi số lượng của bộ đếm vượt quá 9999, nó trở thành 5 chữ số. Số có thể nằm trong khoảng từ -99999 đến 999999.
  • Chỉ cần nhấp để đếm. Nhấp vào nút để thêm một nút và nhấp vào nút để trừ đi một nút. Nút bàn phím cũng có sẵn. Nhấn phím / space để thêm một, phím để trừ đi một.
  • Tiêu đề và số có thể chỉnh sửa.
  • Khi bạn nhấp vào nút, màn hình sẽ tiếp tục bật.
  • Số được lưu trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể làm mới trang bất cứ lúc nào.
  • Đây là một ứng dụng web trực tuyến. Không cần cài đặt.
  • Không bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương và người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm.