--:--:--
::
h m
:
  • Đây là một ứng dụng web trực tuyến miễn phí. Không cần cài đặt.
  • Thời gian hiển thị sẽ đồng bộ hóa với máy chủ NTP.
  • Một thuật toán đồng bộ hóa đồng hồ hiển thị thời gian chính xác trong trình duyệt của bạn.
  • Bạn có thể sửa đổi tiêu đề trang và nút nằm ở cuối trang. Đây là một chức năng hữu ích khi bạn đang chạy một hoạt động.
  • Màn hình sẽ không tắt khi ứng dụng đang chạy trừ khi bạn tắt màn hình theo cách thủ công.
  • Sau khi bạn khởi động đồng hồ báo thức, hàng đầu tiên là thời gian hiện tại và hàng thứ hai là thời gian còn lại.