Biểu tượng tam giác

▩ biểu tượng vuông | ╬ ký hiệu dòng | ▲ biểu tượng tam giác | ◐ biểu tượng vòng tròn | ☒ ký hiệu dấu x | ⭓ Hình dạng khác | 𖡎 Đường Ngẫu Nhiên
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
𓇮
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
tam giác đen lên
tam giác hướng lên màu trắng
tam giác nhỏ màu đen
tam giác nhỏ màu trắng
tam giác nhọn màu đen
tam giác nhọn màu trắng
tam giác nhỏ màu đen bên phải
tam giác nhỏ màu trắng bên phải
con trỏ trỏ phải màu đen
con trỏ trỏ phải màu trắng
tam giác đen xuống
tam giác chỉ xuống màu trắng
tam giác nhỏ màu đen xuống
tam giác nhỏ màu trắng xuống
tam giác đen bên trái
tam giác trắng trái
tam giác nhỏ màu đen bên trái
tam giác nhỏ màu trắng bên trái
con trỏ trỏ màu đen
con trỏ trỏ trái màu trắng
tam giác đen bên phải
tam giác đen bên trái
tam giác phía trên bên trái màu đen
tam giác phía trên bên phải màu đen
tam giác hướng lên màu trắng với dấu chấm
tam giác hướng lên với nửa bên trái màu đen
tam giác hướng lên với nửa bên phải màu đen
tam giác trên bên trái
tam giác trên bên phải
tam giác dưới bên trái
tam giác dưới bên phải
Ký hiệu nabla
Biểu tượng delta
𓇮 gai