Ký hiệu Phân ly (OR)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
¬
HTML nghĩa là gì
∨
∨
U+2228
Ký hiệu Phân ly (OR)
Ký hiệu Phân ly, ký hiệu là ∨, biểu thị phép toán logic của phân ly, đúng khi ít nhất một trong các toán hạng của nó đúng.

Ký hiệu Phân ly (OR) là gì?

Ký hiệu Phân ly, được biểu thị bằng ∨, được sử dụng trong logic để biểu thị phép toán logic của phân ly. Một phân ly là đúng khi ít nhất một trong các toán hạng của nó là đúng.

Biểu diễn thay thế trong Phần mềm và Lập trình

Trong các ứng dụng phần mềm và ngôn ngữ lập trình khác nhau, phép toán "hoặc" có thể được biểu diễn theo các cách khác nhau:

 • JavaScript (JS): Phép toán logic "hoặc" được biểu diễn bằng ||. Ví dụ, x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Sử dụng hàm OR(), như trong =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Chủ yếu sử dụng hàm OR(), như =OR(A1>10, B1<5). Thêm vào đó, + có thể được sử dụng như một cách viết tắt cho "hoặc" trong công thức mảng.

Ứng dụng của Ký hiệu Phân ly trong Các Lĩnh vực Khác nhau

Ký hiệu Phân ly (∨) có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng rộng rãi trong logic mệnh đề và các ngữ cảnh toán học khác.
 • Khoa học Máy tính: Được sử dụng trong lập trình cho các phép toán và điều kiện logic.
 • Triết học: Được sử dụng trong logic chính thức và các luận đề triết học.

Ý nghĩa của Ký hiệu Phân ly phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng trong ngữ cảnh, dù trong các ngành học học thuật hay khoa học ứng dụng.

Cách Gõ Ký hiệu Phân ly Bằng các Phím tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ mã phù hợp trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt. (Mã Alt cụ thể có thể thay đổi dựa trên phông chữ và phần mềm.)
 • Mac: Phím tắt cụ thể có thể thay đổi. Thông thường, cần phần mềm hoặc cài đặt đặc biệt.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ mã Unicode hexa và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể được đặt tên phù hợp cho ký hiệu phân ly hoặc thực thể số của nó.
 • LaTeX: Để gõ Ký hiệu Phân ly trong LaTeX, sử dụng lệnh \lor.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Phân ly (OR)