Ký hiệu Kết hợp (AND)

Copy / Paste

Nhấn để sao chép ▼
¬
HTML nghĩa là gì
∧
∧
U+2227
Ký hiệu Kết hợp (AND)
Ký hiệu Kết hợp, được ký hiệu là ∧, đại diện cho phép toán logic kết hợp, chỉ đúng khi cả hai toán hạng của nó đều đúng.

Ký hiệu Kết hợp (AND) là gì?

Ký hiệu Kết hợp, được biểu diễn bằng ∧, được sử dụng trong logic để biểu thị phép toán logic kết hợp. Một kết hợp chỉ đúng khi cả hai toán hạng của nó đều đúng.

Biểu diễn thay thế trong Phần mềm và Lập trình

Trong nhiều ứng dụng phần mềm và ngôn ngữ lập trình, phép toán "và" có thể được biểu diễn khác nhau:

 • JavaScript (JS): Phép toán logic "và" được biểu diễn bằng &&. Ví dụ, x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Sử dụng hàm AND(), như trong =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Chủ yếu sử dụng hàm AND(), như =AND(A1>10, B1<5). Ngoài ra, * có thể được sử dụng như một cách viết tắt cho "và" trong công thức mảng.

Ứng dụng của Ký hiệu Kết hợp trong nhiều lĩnh vực

Ký hiệu Kết hợp (∧) có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực:

 • Toán học: Được sử dụng rộng rãi trong logic mệnh đề và các ngữ cảnh toán học khác.
 • Khoa học Máy tính: Được sử dụng trong lập trình cho các phép toán logic và điều kiện.
 • Triết học: Được sử dụng trong logic hình thức và các luận đề triết học.

Ý nghĩa của Ký hiệu Kết hợp phụ thuộc lớn vào cách sử dụng trong ngữ cảnh, dù trong các ngành học học thuật hay khoa học ứng dụng.

Cách gõ Ký hiệu Kết hợp bằng các Phím tắt, Mã Alt, và LaTeX

 • Windows: Giữ phím Alt và gõ mã thích hợp trên bàn phím số, sau đó thả phím Alt. (Mã Alt cụ thể có thể thay đổi dựa trên font và phần mềm.)
 • Mac: Phím tắt cụ thể có thể thay đổi. Thường cần phần mềm hoặc cài đặt chuyên biệt.
 • Linux: Nhấn Ctrl + Shift + u, sau đó gõ mã Unicode dạng thập lục phân và nhấn Enter.
 • HTML: Sử dụng thực thể có tên phù hợp cho ký hiệu kết hợp hoặc thực thể số của nó.
 • LaTeX: Để gõ Ký hiệu Kết hợp trong LaTeX, sử dụng lệnh \land.

Hình ảnh của biểu tượng

Ký hiệu Kết hợp (AND)