đánh dấu đoạn

• dấu chấm câu | ❝ dấu ngoặc kép | » biểu tượng khung | § đánh dấu đoạn | * biểu tượng dấu hoa thị
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
§
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
§ phần / chương ký
đánh dấu đoạn
đánh dấu đoạn văn ngược
nhãn tham chiếu Đông Á