Dấu ngoặc kép

• dấu chấm câu | ❝ dấu ngoặc kép | » biểu tượng khung | § đánh dấu đoạn | * biểu tượng dấu hoa thị
Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼
"'«»`ˊ
※ Tất cả các biểu tượng là ký tự unicode, không phải hình ảnh cũng như các ký tự kết hợp. Nhưng bạn cũng có thể kết hợp chúng một mình. ※
Ký hiệu văn bản Ý nghĩa Copy / Paste
« dấu ngoặc kép góc trái
» dấu ngoặc kép góc phải
dấu ngoặc đơn bên trái
dấu ngoặc đơn bên phải
dấu ngoặc đơn thấp
dấu ngoặc kép đảo ngược cao
dấu ngoặc kép bên trái
dấu ngoặc kép bên phải
dấu ngoặc kép thấp
dấu ngoặc kép đảo ngược cao
dấu ngoặc đơn góc trái
dấu ngoặc kép góc phải
nặng đơn biến dấu phẩy dấu ngoặc kép trang trí
dấu phẩy đơn dấu ngoặc kép trang trí
nặng gấp đôi dấu phẩy dấu ngoặc kép trang trí
nặng dấu phẩy dấu ngoặc kép trang trí
đảo ngược dấu ngoặc kép kép
dấu ngoặc kép kép
dấu ngoặc kép thấp
dấu ngoặc kép toàn băng thông
dấu nháy đơn toàn băng thông
số nguyên tố (hoặc dấu phút)
Dấu ngã kép (hoặc dấu thứ hai)
Ba dấu phẩy
Quadruple prime
Dấu sắc ngược
Ký hiệu kép ngược
Dấu ba ngược