~ x

Kết quả

Trình tạo số ngẫu nhiên, còn được gọi là RNG. Hỗ trợ tính năng "không trùng lặp" nếu bạn đặt số lượng kết quả lớn hơn một. Phạm vi là 0 ~ 999999 và số kết quả tối đa là 1000. Bạn có thể thay đổi tiêu đề trang nếu bạn muốn. Dấu thời gian được lấy từ hệ điều hành của bạn. Nó tạo ra các số ngẫu nhiên bằng mật mã phù hợp với hầu hết các cách sử dụng mật mã. Nó sử dụng chức năng mã hóa tích hợp ( crypto.getRandomValues ) thay vì bộ ngẫu nhiên phổ biến ( Math.random ) hoặc thuật toán MT nổi tiếng ( Mersenne-Twister ). Thuật toán Mersenne-Twister không tạo ra các giá trị bảo mật bằng mật mã và không nên được sử dụng cho mục đích mã hóa. Không bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương và người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm.