X
Một con lăn xúc xắc. Đây là một công cụ xúc xắc trực tuyến, nó cung cấp hoạt hình 3D duyên dáng. Bạn có thể thiết lập số lượng xúc xắc, mặc định là 1, tối đa là 6. Hoạt hình 3D chỉ mang tính tham khảo. Nó tạo ra số ngẫu nhiên thuần túy đầu tiên, sau đó hiển thị hình ảnh động. Các số được hiển thị bởi các con súc sắc được tạo ra từ api javascript có thể cung cấp số thực sự ngẫu nhiên. Trong thử nghiệm của chúng tôi, đây là cách tốt nhất để tạo số ngẫu nhiên cho súc sắc. Hoạt hình 3D đã đạt được bằng phương pháp "CSS3", chỉ hỗ trợ cho các trình duyệt hiện đại, bao gồm Chrome, edge và firefox. Các trình duyệt cũ sẽ bị biến thành hình ảnh tĩnh 2D. Đây là một vấn đề xác suất. Nếu bạn đang lăn hai con xúc xắc, cơ hội cho kết quả trùng lặp là 16,67%. Nếu bạn đang lăn ba con xúc xắc, cơ hội cho kết quả trùng lặp là 44,44%. Trang này được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Vui lòng tuân thủ luật pháp địa phương và người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm. Hãy lăn một cái chết! Chúc may mắn!
biểu tượng văn bản của súc sắc ⚀ ⚁ ⚂
⚃ ⚄ ⚅
biểu tượng cảm xúc của súc sắc 🎲
hình ảnh của súc sắc xúc xắc 1 xúc xắc 2 xúc xắc 3