Email HTML / Mát mẻ email liên kết


Là bạn vẫn còn sử dụng cũ "mailto:" định dạng HTML?
Nó là vô ích, bởi vì hầu hết khách truy cập không có thư cục bộ khách hàng phần mềm.
Hãy thử một liên kết Email mát mẻ mà có tính năng tự động sao chép.

Máy phát điện mã QR


Tạo mã QR bằng cách sử dụng biểu đồ google api. Miễn phí, đơn giản, tùy chỉnh, không yêu cầu đăng nhập.

Emoji in Blog


Sử dụng biểu tượng cảm xúc trong bài đăng blog của bạn: Hỗ trợ tất cả các nền tảng blogger, bao gồm Wordpress , Blogger và Windows Live Writer(WLW) .